dircolorsの設定

dircolorsは

ls --color=auto

したときの色を設定するコマンド

以下のコマンドで設定を書き出して

dircolors -p > ~/.dir_colors 

好きな設定に編集する

vi ~/.dircolors

.bashrcに以下のように書いておいた

if [[ "$TERM" =~ ^xterm ]] || [[ "$TERM" =~ ^screen ]];then
    alias egrep='egrep --color=auto'
    alias grep='grep --color=auto'
    alias ls='ls --color=auto'
    eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)"
fi

参考