sshで接続時にオプションを付与する


こんな感じかな

それぞれ鍵認証無効化、ホスト鍵チェックの無効化
ssh -o "PubkeyAuthentication no" hogehost
ssh -o "StrictHostKeyChecking no" hogehost